Inne fienge kroam

Verhaallijn

’t Appartement van ’t Lies Moeëne is d’r trefpónk van e deel vrundinne, die jiddere vriedieg bijenee kome um Trivial Pursuit tse sjpieële. ’t Lies is jesjiede, en liecht ziech, los d’rva dat ’t bij hem inne jroeëse durjee is, tsemlieg tse kanne behelpe ónger ziech alling. Wen inne van de vrundinne, ’t Fieng Ucher, óch jeet sjiede, laad ’t Lies heur zofort i zoeëlang bij ziech tse kome woeëne. Alle vrundinne, óch ’t Lies zelver, hant nemlieg floep dat ’t Fieng de sjiedóng nit aakan en jekke dinger zal joa doeë. Jroeësere óngersjete kan me ziech vuursjtelle, en ’t doert dan óch nit lang vuurdat de bom platst tusje ’t neurotiesje kasplents-je Fieng en ’t kloemele, kreftieje Lies. D’r dierekte anlas heitsouw woare de tswai Sjpaanse breur die óch in d’r bouw woeëne. ’t Lies hat e eugs-je óp hön, mar weëd hei-i ordentlieg teëje jewirkt durch ’t Fieng. Sjlieslieg is bij ’t Lies de moas vol en ’t zetst ’t Fieng oes ’t hoes. En da weëd ’t Fieng mit vöal leefde ópjenoame durch… de tswai Sjpaanse breur.

Medewerkers

Auteur: Hans Stelsmann
Vertaling: Angelina Krichelberg – Spaubeck en Wim Heijmans
Regie: Monique Selij
Regieassistentie: Chantal Terhaar
Inspiciente: Dienja Deckers
Licht en geluid: Truus van der Donk
Fotograaf: Math Heckmans
Decorbouw: Jo Bien, André Renkens en Roger van Lierop
Productieleiding: Jo Piefer – Chris Hofland

Rolverdeling

Sylvie – vrouw: Claudia Nieraeth
Mieke – vrouw: Sharon Hegt
Renee – vrouw: Anne Gulpers
Vera – vrouw: Robin Robijns
Lies Moeëne – vrouw: Steffie Ritzen
Fieng Ucher – vrouw: Esther Wetzels
Manolo Cosazuele – man: Patrick Senden
Jesus Cosazuela – man: Kevin Renierkens

Speeldata

12 mei 2012
13 mei 2012
14 mei 2012

 

Algemeen

Inne fienge kroam. Naar “De Kaatmeune” geschreven door Hans Stelsmann in 1997 in een nieuwe bewerking en vertaling door Angelina Krichelberg-Spaubeck en Wim Heijmans.

Jaar
2012